[19 Days] 74


Credit (mèo clean bò trans)

74

Bạo Bạo của ngày hôm qua đã quay trở lại rồi bà con ơiiiiii \ :v /

55 thoughts on “[19 Days] 74

  1. Mqh của anh vs anh hai em rất chi là cái chi :”> sao chọi dép đúng khúc hay vậy :))

  2. Cái quả mặt của a dâm ở pic 3 rõ ràng là gato :v thấy ai thân với bạo hơn là anh ghen

    *chấm nước mắt* a bạo phi dép chuẩn quá *giơ ngón cái*

  3. vậy là hai anh sẽ ko đc ở riêng với nhau, bạn Dâm chắc đau lòng lắm XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s