96 thoughts on “[19 Days] 115 -> 116

  1. Bạo Bạo là quá hiểu Dâm Dâm còn bạn Đen là sẵn sàng hy sinh, kiểu nam chính và nam phụ điển hình luôn =)))))))))))

  2. Nói khẩu vị của dâm khinh khủng cả khác gì nói bạo khinh khủng cả =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s