6 thoughts on “[Ma Can Và Đại Nãi] Chương 10

  1. Hết biết thằng Can toàn chơi ngu thôi =)))) Nãi vậy mà chịu được thằng chả tôi nể em cực kì =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s