9 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 57

  1. (⊙▽⊙) Đẹp choai lai láng là nhờ… kính áp tròng nha!

    (⊙▽⊙) Chưa kể ông kia loã thể mà ngay cả… zai cũng đỏ mặt là sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s