[19 Days – Xuất bản] Giới thiệu


*Chú thích: Đây là phần mở đầu của cuốn sách 19 Days. Như mình đã nói ở phần mục lục, 19 Days mang ý nghĩa là “19 ngày trên thế giới”, vì thế nên câu chuyện này chỉ mang tính chất giới thiệu và giải thích nội dung cho 19 câu chuyện phía sau. Hơn nữa, mỗi câu chuyện đều không có tiêu đề nên team sẽ tùy ý đặt.

0 1 2 3 4 5