10 thoughts on “Their Story dj – [Đàn anh x Tần Hùng] Untitled (Emoji Challenge)

  1. biểu cảm này khs tui lại muốn đàn anh vùi dập thằng bé :/ lẽ nào tui BT vầy saoooo??? :o :o
    cảm ơn team nhiều <3<3<3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s