14 thoughts on “[Bách Nam & Hủ Nữ] Mở đầu

  1. như zậy có được tính là có cùng một sở thích , cùng một đam mê không ta
    nhưng dù sao trông 2 đưa nó củng rất hạnh fuc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s