[Vanitas no Carte] Memoire 1 – Vanitas (Trường hợp của Rusty = Hopes)


✪ Ctrl + để phóng to nếu không thấy rõ.

✪ Những sfx (tiếng động) còn thiếu sẽ được cập nhật từ từ vào ngày mai.

0Screenshot_2015-12-25-10-40-21Screenshot_2015-12-25-10-40-29Screenshot_2015-12-25-10-40-35Screenshot_2015-12-25-10-41-24Screenshot_2015-12-25-10-41-32Screenshot_2015-12-25-10-41-42Screenshot_2015-12-25-10-45-51Screenshot_2015-12-25-10-45-53Screenshot_2015-12-25-10-45-57Screenshot_2015-12-25-10-47-01Screenshot_2015-12-25-10-47-07.pngScreenshot_2015-12-25-10-47-12Screenshot_2015-12-25-10-47-17Screenshot_2015-12-25-10-47-23Screenshot_2015-12-25-10-47-38Screenshot_2015-12-25-10-47-47Screenshot_2015-12-25-10-47-52Screenshot_2015-12-25-10-48-01Screenshot_2015-12-25-10-48-23Screenshot_2015-12-25-10-48-34Screenshot_2015-12-25-10-48-41Screenshot_2015-12-25-10-48-46Screenshot_2015-12-25-10-48-52Screenshot_2015-12-25-10-48-58Screenshot_2015-12-25-10-49-03Screenshot_2015-12-25-10-49-09Screenshot_2015-12-25-10-49-18Screenshot_2015-12-25-10-49-24Screenshot_2015-12-25-10-49-30Screenshot_2015-12-25-10-49-40Screenshot_2015-12-25-10-49-48Screenshot_2015-12-25-10-49-55Screenshot_2015-12-25-10-50-05Screenshot_2015-12-25-10-50-16Screenshot_2015-12-25-10-50-25Screenshot_2015-12-25-10-50-31Screenshot_2015-12-25-10-50-37Screenshot_2015-12-25-10-50-48Screenshot_2015-12-25-10-50-53Screenshot_2015-12-25-10-50-58Screenshot_2015-12-25-10-51-04Screenshot_2015-12-25-10-51-10Screenshot_2015-12-25-10-51-20Screenshot_2015-12-25-10-51-25Screenshot_2015-12-25-10-51-31Screenshot_2015-12-25-10-51-40Screenshot_2015-12-25-10-51-53Screenshot_2015-12-25-10-52-01Screenshot_2015-12-25-10-52-10Screenshot_2015-12-25-10-52-16Screenshot_2015-12-25-10-52-23Screenshot_2015-12-25-10-52-34Screenshot_2015-12-25-10-52-45Screenshot_2015-12-25-10-52-53Screenshot_2015-12-25-10-52-59Screenshot_2015-12-25-10-53-04Screenshot_2015-12-25-10-53-13Screenshot_2015-12-25-10-53-24Screenshot_2015-12-25-10-53-32Screenshot_2015-12-25-10-53-40Screenshot_2015-12-25-10-53-48Screenshot_2015-12-25-10-53-57Screenshot_2015-12-25-10-54-08Screenshot_2015-12-25-10-54-18Screenshot_2015-12-25-10-54-26Screenshot_2015-12-25-10-54-34Screenshot_2015-12-25-10-54-44Screenshot_2015-12-25-10-54-49Screenshot_2015-12-25-10-54-54Screenshot_2015-12-25-10-55-00Screenshot_2015-12-25-10-55-08Screenshot_2015-12-25-10-55-14Screenshot_2015-12-25-10-55-23Screenshot_2015-12-25-10-55-31Screenshot_2015-12-25-10-55-42Screenshot_2015-12-25-10-55-48Screenshot_2015-12-25-10-55-52Screenshot_2015-12-25-10-55-59Screenshot_2015-12-25-10-56-03Screenshot_2015-12-25-10-56-14Screenshot_2015-12-25-10-56-18Screenshot_2015-12-25-10-56-22Screenshot_2015-12-25-10-56-28Screenshot_2015-12-25-10-56-35Screenshot_2015-12-25-10-56-45Screenshot_2015-12-25-10-56-50Screenshot_2015-12-25-10-56-51
Screenshot_2015-12-25-10-56-52Screenshot_2015-12-25-10-56-53Screenshot_2015-12-25-10-56-54Screenshot_2015-12-25-10-56-55Screenshot_2015-12-25-10-56-56Screenshot_2015-12-25-10-56-57Screenshot_2015-12-25-10-56-58Screenshot_2015-12-25-10-56-59.jpg

Phần chú thích không thuộc sở hữu của team! Mọi thông tin đều dịch ra từ blog này: http://www4.hp-ez.com/hp/camelialice/page4/day-20151225 Đây cũng chỉ là suy đoán của chủ blog chứ không chắc chắn 100% là thật!