8 thoughts on “Boku no Hero Academia dj – [AllDeku] Untitled 4

  1. Lúc đầu nhìn thoáng qa title thấy tên CP mình còn tưởng là tất cả nhân vật trg truyện nhào vô r*pe em Deku chớ!!!! Hoảng hồn!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s