11 thoughts on “[19 Days] 247 -> 248

  1. Rõ ràng Cam có suy nghĩ không trong sáng nên mới la lên thế nhé, mà còn không dịch sang bên ép sát tường như Đen. Còn Đen thì vốn đen rồi, đứng yên chờ thời không nhúc nhích =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s