6 thoughts on “[19 Days] 249 -> 250

  1. Đen muốn rape em nó đến mức nào rồi mà mở mồm ra đã bảo khách sạn thế
    Cam lúc nào cũng sợ vs phòng Đen như phòng giặc

  2. (⊙▽⊙) Đùa hay thật vậy Đen? Cơ mà anh bạn nói thật rồi bảo sau nói đùa cũng có khối đứa phải đứng hình đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s