16 thoughts on “[19 Days] 252 -> 253

  1. Cẩu độc thân sủa Gâu Gâu 🐶🐶

    Đang nghĩ, cứ Một ngày Một ngày mà giờ gần 300 ngày, gần cà năm rồi này, thế mà sao má Old lúc đầu đặt là 19Days cơ chứ 🤣🤣

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s