[19 Days] 260


249.1260

Advertisements

12 thoughts on “[19 Days] 260

    • Hãy nhìn kĩ tay đen, ta chỉ quàng vai Bạo Dâm thôi.
      Nhưng đỏ thì sao, là ôm, là ôm a <3

  1. (⊙▽⊙) Trời ơi, người ta đi dù có đôi có cặp, ai đây như bốn ông tướng này, chen chúc những bốn người dưới một cây dù. Đúng là thảm không nỡ nhìn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s