One thought on “[19 Days] 351 – 355

  1. Gì, mấy đứa sau này đi lính đi cảnh sao mà đồng phục không vậy trừ Đen? Hay nhá hàng cho đẹp thôi 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s