[19 Days] 359 – 360


357.1359360

*Giải thích một chút là tại sao Cam lại gọi Bạo là Triển Chính Trực. Tên của Bạo là Triển Chính Hi (展正希), Triển là mở, Chính là chính diện/ngay thẳng/ và Hi là hi vọng/hiếm có. Còn Triển Chính Trực bản gốc là Triển Chính Kinh (展正经), và cụm Chính Kinh này có nghĩa, tức là đứng đắn/nghiêm túc :>

Tóm lại là Cam muốn chơi chữ tên của Bạo nên gọi là Triển Chính Kinh, và tụi mình xin được mạn phép đổi sang thành Triển Chính Trực cho dễ hiểu, may mà có từ nghĩa na ná )))