[19 Days] 359 – 360


357.1359360

*Giải thích một chút là tại sao Cam lại gọi Bạo là Triển Chính Trực. Tên của Bạo là Triển Chính Hi (展正希), Triển là mở, Chính là chính diện/ngay thẳng/ và Hi là hi vọng/hiếm có. Còn Triển Chính Trực bản gốc là Triển Chính Kinh (展正经), và cụm Chính Kinh này có nghĩa, tức là đứng đắn/nghiêm túc :>

Tóm lại là Cam muốn chơi chữ tên của Bạo nên gọi là Triển Chính Kinh, và tụi mình xin được mạn phép đổi sang thành Triển Chính Trực cho dễ hiểu, may mà có từ nghĩa na ná )))

4 thoughts on “[19 Days] 359 – 360

  1. (⊙▽⊙) “Tui dẫn vợ về ra mắt anh hai, mấy người tránh ra.” – Đen nói.

    (⊙▽⊙) “Mày không được phép quên tao.” – Dâm bày tỏ.

Leave a Reply to Frozenworld53 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s