Điều gì nơi kết thúc

wide

Thể loại: BL, vườn trường, trọng sinh, ngược

Tác giả: Haribo

Bản gốc: http://www.lezhin.com/ko/comic/end/

Ai có điều kiện và đủ khả năng thì hãy mua truyện để ủng hộ tác giả nhé!

Sơ lược:

.

Mục lục:

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Advertisements