[Evil’s Love] Phiên Ngoại 1


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YooSu

Categories: Cố trang, huyền huyễn, lãnh công ranh ma thụ, hài, HE

Read More »

Advertisements