[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 20

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 20


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading

Advertisements
[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 19

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 19


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 18

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 18


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 17

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 17


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 16

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 16


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 14

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 14


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 13

[Ngọn Lửa Trước Ánh Trăng] Chương 13


Author: Kì Già

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Charater: YunJae

Categories: Ấm áp văn, hiện đại, thanh thủy văn, ngược luyến, ôn nhu công ngoài lạnh trong nóng thụ, HE

Continue reading